Transparència

En compliment de l'assenyalat a l'article 18.1 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, i a l'article 9 de la Llei 2/2015 de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana ha concedit una subvenció a Associació Zona3