Segons l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparencia, bon govern i participación (DOGV 7500, 08.04.2015):

L’IVC (Institut Valencia de Cultura) ha concedit una subvenció a l'Associació Zona3 en 2020 de 12.000 euros per l’ajuda a Associacions Culturals